آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاههای آزمون و وسایل اندازهگیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار است و به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه کالیبراسیون تعاریف متعددی دارد اما در یک نگاه کلی میتوان کالیبراسیون را مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و درصورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه دانست

اگرچه کالیبره کردن تجهیزات پزشکی در ابتدای به کارگیری آنها و در لحظه ساخت از اهمیت قابل قبولی برخوردار است ، اما حصول اطمینان از کاربرد دستگاه های کالیبره در تمامی مدت فعالیت آن دستگاه، نکتهای است که باعث ایجاد اعتماد متقابل پزشک و بیمار شده و علاوه بر کاهش هزینه های درمانی، کاهش مدت زمان بستری را نیز دربرخواهد داشت.

بدون شک، آزمایشگاه کالیبراسیون میتواند دربسیاری از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمدهای ایفا نماید و ابعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات ، نظارت و بازرسی را متحول سازد

 

 

    مهمترین اهداف تأسیس آزمایشگاه کالیبراسیون :

    کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه

    افزایش عمر تجهیزات پزشکی به دلیل کاهش مراجعات و بررسی عملکرد دستگاه توسط متخصصان

    کاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفی

    جلوگیری از مراجعات متعدد به مراکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایشات

یکی از تصمیماتی که به هنگام تنظیم کالیبراسیون باید در نظر گرفته شود این است که آیا کالیبره کردن دستگاه مورد نظر در داخل سازمان و از طریق راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون انجام شود یا از خدمات شرکتهای ارائه کننده خدمات کالیبراسیون استفاده شود. کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دوره های مشخص و معینی اقدام نمود.

 

    فرآیند کالیبراسیون به دلایل زیر به صورت پنهان و غیرمستقیم به توجیه اقتصادی در تجهیزات پزشکی تأثیرگذار است:

    در حال حاضر تکنولوژی کالیبره کردن تجهیزات پزشکی موضوع بسیار جدیدی است و شرکتهای کمی در این زمینه فعالیت دارند و توانایی پوشش دادن محدوده وسیع کلیه تجهیزات پزشکی را ندارند.

    هزینه اصلی استفاده از شرکتهای خدمات دهنده در زمینه کالیبراسیون به طور مستقیم با تعداد دستگاههایی که نیاز به کالیبره شدن دارند، متناسب است. البته این هزینه قابل توجه است.

    افزون به هزینه ذکر شده در بند (2) باید هزینه های غیرمستقیم زیر نیز نظر گرفته شود:

الف- هزینه های پنهان مدت از کارافتادگی (خواب دستگاه) در هنگام ارسال دستگاه جهت انجام کالیبراسیون

ب- هزینه های پنهان اداری جهت ارسال دستگاه برای انجام کالیبراسیون

ج- هزینه های پنهان خرابی احتمالی دستگاهها در اثر حمل و نقل

د- هزینه های پنهان خارج شدن دستگاهها از وضعیت کالیبره به دلیل حمل و نقل

    کالیبراسیون فرآیندی است که در اثر اجرای آن اطمینان از داده خروجی دستگاه در ازای ورودی معین برای کاربر مشخص میگردد. بنابراین پس از هر بار انجام تعمیر بر روی هر دستگاه پزشکی، باید آن دستگاه از نظر کالیبره بودن نیز بررسی گردد. بنابراین بیمارستان متحمل هزینه های مرتبط با انجام کالیبراسیون به ازای انجام هر تعمیر اتفاقی برروی دستگاهها، علاوه بر کالیبراسیون دورهای میگردد.

    تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون :

آزمایشگاه کالیبراسیون باید همواره اطمینان حاصل کند که تمامی وسایل آزمون و اندازه گیر به طور دورهای برای بررسی، کالیبره و تأیید دقت و درستی به آزمایشگاه آورده می شوند. بر روی دستگاه هایی که تأیید میشوند باید برچسب مخصوصی زده شود و تاریخ کالیبراسیون و انقضا روی آن نوشته شده باشد. از به کار گرفتن دستگاههایی که فاقد این برچسب هستند باید جداً جلوگیری به عمل آید.

    استانداردهای موجود در هر آزمایشگاه :

    استانداردهای اولیه :

این استانداردها دارای بالاترین دقت برای کمیت خاص هستند که همواه توسط یک مؤسسه معتبر بین المللی کالیبره و دارای تأییدیه هستند. این استانداردها توسط افراد مجرب برای کالیبره کردن استانداردهای ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد.

    استانداردهای ثانویه :

استانداردهایی هستند که به صورت دورهای توسط استانداردهای اولیه کالیبره می گردند و صرفاً برای کالیبره کردن استانداردهای رده پایین تر یعنی استانداردهای کاری به کار گرفته میشوند.

    استانداردهای کاری :

از نظر دقت، پایین ترین مقیاس را در سطح آزمایشگاه کالیبراسیون دارند و برای کالیبره کردن کلیه دستگاه های اندازه گیر که از واحدهای دیگر به آزمایشگاه فرستاده می شوند مورد استفاده قرار میگیرند.

    شیوه اجرایی کالیبراسیون :

کلیه دستگاههای آزمون و اندازه گیر در شعبات و کارگاههای مختلف همواره باید مورد بررسی بازرسین فنی قرار گرفته و در صورتی که تاریخ اعتبار آنها پایان یافته و یا در شرف اتمام است، جهت کالیبره دورهای توسط فرم مخصوص به آزمایشگاه کالیبراسیون فرستاده شود. دستگاه مطابق روش استاندارد توسط کارکنان آزمایشگاه مورد آزمایش و کالیبره قرار می گیرد. اگر دقت دستگاه با دقت بیان شده در کتابچه فنی و یا مرجع استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشد برچسب مخصوص کالیبراسیون بر روی دستگاه نصب خواهد شد. در این برچسب تاریخ کالیبره و تاریخ انقضا آن به طور وضوح قید گردیده است. در غیر این صورت دستگاه تعمیر یا تنظیم خواهد شد. متخصصی که دستگاه را کالیبره می نماید الزاماً باید فرم مخصوص اطلاعاتی دستگاه را تکمیل نموده و آن را با امضا خود تأیید کند و برچسب مخصوص کالیبراسیون را نیز ممهور نموده و در جایی که به وضوح دیده شود، در روی دستگاه بچسباند. فرم اطلاعاتی که به عنوان گواهینامه صادر میشود حتماً باید توسط مسؤول آزمایشگاه بررسی و مورد تأیید قرار گیرد، دستگاه پس از انجام کلیه مراحل به کارگاه و یا شعبه مربوطه ارسال میگردد.

کلیه برچسبهای کالیبراسیون باید توسط متخصص آزمایشگاه کالیبراسیون برداشته یا نصب شود در غیر این صورت اگر برچسب اطمینان درستی دستگاهی مخدوش شده باشد آزمایشگاه از قبول آن خودداری خواهد نمود. بازرسین فنی در کلیه کارگاهها موظف هستند کلیه وسایل اندازه گیر و تست کننده را به طور مرتب مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل کنند که تاریخ اعتبار کالیبره آنها نگذشته باشد و در غیر این صورت آنها را برای کالیبره به آزمایشگاه کالیبراسیون ارسال نمایند.

دستگاه هایی که تعمیر و یا تنظیم میگردند بعد از خاتمه کار دوباره کالیبره شده و در صورتی که ویژگی مترولوژیکی خود را بازیافته باشند برچسب کالیبراسیون و برچسب اطمینان و درستی روی آنها نصب میگردد، اقدامات انجام شده در مورد تعمیر و یا تنظیم دستگاه و همچنین قطعات مصرف شده لزوماً باید در فرم مخصوص اطلاعاتی دستگاه قید گردد.

دستگاه هایی که به ندرت استفاده می شوند ، باید دارای برچسب (CALIBRATION BEFORE USE) C.B.U باشند و هرگاه لازم شد که از آنها استفاده گردد حتماً قبل از استفاده باید طبق روش معمول کالیبره گردند

دستگاه هایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا تعمیر نبوده و دقت کاری خود را از دست داده باشند، باید توسط فرم های مخصوصی از رده خارج گردند. در این رابطه فقط آزمایشگاه کالیبراسیون تصمیم گرفته و حکم صادر میکند

دستگاه هایی که نیاز به کالیبره ندارند با برچسب (NOT CALIBRATION REQUIRED) N.C.R مشخص گردند

اگر دستگاهی معیوب شده و یا دقت آن مورد شک و تردید باشد، باید فوراً توسط فرم مخصوص با ذکر علت خرابی به آزمایشگاه کالیبراسیون ارسال شود. آزمایشگاه کالیبراسیون موظف است هر ماه لیستی از کلیه دستگاههایی که اعتبار آنها منقضی یا در شرف اتمام است، تهیه نماید و به کارگاهها و شعبات جهت اطلاع ارسال کند

اگرچه در نگاه اول و در ظاهر، تجهیزات کالیبراسیون دستگاههای پزشکی به عنوان کالیبره کننده یک یا چند پارامتر به هم شبیه هستند و عملکرد مشابهی دارند، اما چگونگی و دامنه عملکرد آنها میتواند بسیار متفاوت باشد. در بسیاری از موارد دیده شده برخی از کالیبراتورها تنها امکان کالیبره کردن دستگاههای پزشکی معین که مشخصات آنها از قبل در کالیبراتور تعریف شده را دارا هستند. پرکاربردترین کالیبراتورهای آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در جدول زیر نشان داده شده است

فنون کالیبراسیون

    به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست

    روش اول کالیبراسیون برای به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است.

    روش دوم کالیبراسیون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص میشود

    روش سوم کالیبراسیون روش دوم را دربرگرفته و تنظیم، تعمیر یا حذف خطای ایجاد شده را نیز دربرمی گیرد

 

    تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون مجدد

تعیین حداکثر زمان فواصل کالیبراسیون دورهای دستگاههای اندازه گیری یکی از عناصر مؤثر در یک نظام کالیبراسیون است . عوامل زیادی در تعیین این زمان مؤثرند که مهمترین آنها موارد زیر است :

    نوع دستگاه

    پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده

    روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون های قبلی

    سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه

    طول زمان استفاده تعداد دفعات استفاده و چگونگی استفاده از دستگاه

    میزان گرایش به فرسودگی و تغییر تدریجی ویژگیهای مترولوژیکی با گذشت زمان

    تعداد دفعات و کیفیت بازرسی تجهیزات در داخل سازمان

    تعداد دفعات تست ضربدری دستگاه با دستگاههای دیگر به ویژه در مورد استانداردهای اندازهگیری     شرایط محیطی (دما ، رطوبت ، ارتعاش و غیره)

    دقت اندازه گیری مورد نظرهزینه کالیبراسیون را معمولاً نمیتوان در تعیین فواصل کالیبراسیون نادیده گرفت که این خود ممکن است عامل محدودکننده به شمار آید. بنابراین با توجه به عوامل فوق آشکار است که جدول فواصل کالیبراسیون یکنواختی نمیتوان تهیه کرد. بهتر است که ابتدا جدولی تهیه شود و سپس با توجه به موقعیتهای خاص در آن تغییراتی داده شود. به هنگام تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد هر وسیله اندازه گیری، دو معیار اساسی و متناقض وجود دارد که لازم است موازنه شوند

    خطر احتمالی ناشی از به کارگیری یک وسیله اندازه گیری در خارج از حدود رواداری آن که باید تا حد امکان کاهش یابد

    هزینه کالیبراسیون سالیانه که باید در حداقل مقدار نگه داشته شود

 

سیستمی که فواصل زمانی بین دو تأییدیه را، پس از تعیین اولیه بازبینی ننماید قابل اطمینان نیست. در بازبینی باید دو پارامتر ریسک و قرار نگرفتن وسیله در محدوده مجاز در فواصل بین دو تأیید و هزینه هر بار تست و تأییدیه مد نظر قرار گیرد

                                                                          بسمه تعالیَ

 

 کالیبراتور ولتاژ فلوک مدل Calibrator FLUKE 744

Calibrator 744 FLUKE

تجهیزات اندازه گیری و سنسورها برای دقت مشخصی طراحی گردیده اند. پروسه ای که در آن دقت تجهیز را مورد ارزیابی قرار می دهند کالیبراسیون نام دارد. کالیبراتور ولتاژ فلوک مدل Calibrator FLUKE 744 در حقیقت برای اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با ولتاژ تایید شده می‌باشد.

 

-------------------------------------

 

شرکت  تجهیزات تخصصی سپهران ارائه دهنده بهترین و با کیفیت ترین محصولات از برترین برند های معتبر جهانی

 

 

از جمله این تجهیزات می توان به انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی اهم متر ، انواع تستر کابل و شبکه ، ماهواره یاب ، وات متر ، جعبه خازن رومیزی ، جعبه سلف رو میزی ، جعبه مقاومت رو میزی ، پاور آنالایزر ، اسیلوسکوپ ، پارتیکل کانتر ، دورسنج ،تاکومتر ، نیرو سنج ، ترازو الکترونیکی ، سختی سنج ، ضخامت سنج ، فلومتر ، آنومتر ، مانومتر ،صوت سنج ، نویز دوزیمتر ، گشتاور سنج ، خلا سنج ، لوکس متر ، یو وی لایت متر ، لرزش سنج ، آنالایزر رنگ ، متر لیزری گوس متر ، کیفیت سنج بتن ، تراکم سنج آسفالت ، ترموویژن یا دوربین های تصویر بردار حرارتی ، حرارت سنج ، کالیبراتور دما و ترموکوپل ، ترمومتر تماسی ، ترمومتر میله ای ، ترمومتر لیزری ، دما سنج و رطوبت سنج محیطی / جامدات / غلات ، مولتی فانکشن های محیطی ، WBGT متر ، دیتالاگردما/رطوبت/فشار ، ترموگراف دما ورطوبت ،دما سنج های چند کاناله حافظه دار تماسی ، هیدروترمومتر ، ترانسمیتر مقادیر دما و رطوبت ، اسید سنج قلمی / پرتابل / رومیزی ، کنداکتیویتی متر ، شوری سنج ، سختی سنج مایعات ، کلر سنج ، کدورت سنج ، PHمتر گوشت و مواد غذائی ، اکسیژن متر ، اسید سنج خاک ، پارتیکل کانتر ، غبار سنج ، ORP متر ، TDS متر ، EC متر ، آنالایزر گاز های حاصل از احتراق ، نشت یاب گاز ، نشت یاب مبرد ، CO  متر ، CO2 متر ، دستگاه اندازه گیری عدد دوده ، ترانسمیتر های مقادیر شیمیائی نظیر کنداکتیوی / PH / اکسیژن و . . . اشاره نمود.

 

 

این شرکت کلیه تجهیزات اندازه گیری خود را با یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش  در سراسر کشور ارائه می دهد.

 

نمایندگی فروش محصولات کمپانی FLUKE

نمایندگی فروش محصولات کمپانی FLUKE NETWORK

 

نمایندگی فروش محصولات کمپانی HIOKI

 

نمایندگی فروش محصولات کمپانی TESTO

 

نمایندگی فروش محصولات کمپانی KYORITSU

 

نمایندگی فروش محصولات کمپانی LUTRON

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید ، ویا با آدرس ایمیل ما در ارتباط باشید . کارشناسان ما همواره آماده پاسخگویی به شما همیهنان گرامی می باشند .

 

تلفن : 6-37138205-051

همراه : 09152461306

ایمیل : sepehran.tools@gmail.com

www.seeanco.com

/ 0 نظر / 229 بازدید